Afhængighed

I daglig tale anvendes ordene afhængighed og misbrug i flæng og der er ofte overlap. Ud fra definitionerne er der dog stor forskel på begreberne.

Groft sagt har afhængighedsbegrebet fokus på de kropslige og psykiske virkninger af vedvarende brug af fx rusmidler, mens misbrug har fokus på de sociale skadevirkninger.

Afhængighed

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, opfatter afhængighed som en sygdom (link) og har opstillet kriterier for afhængighed.  Man opfattes som afhængig, når 3 eller flere af kriterierne er opfyldt vedvarende i 1 måned eller gentagne gange gennem 1 år
Kriterierne er:

  • Stærk trang til stoffet (craving).
  • Forbruget fortsættes, selvom der er klare beviser for skadelige konsekvenser som viser sig ved vedvarende brug på trods af, at individet kender eller burde kende de skadelige konsekvenser.
  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen, som viser sig ved, at stoffet tages oftere og i større mængder end det var planlagt, en vedvarende trang og manglende succes med at styre eller reducere indtaget.
  • Udvikling af fysisk ubehag (abstinenser) ved manglende brug og gentaget brug af stoffet for at undgå dette.
  • Toleranceudvikling, d.v.s der skal indtages mere og mere af stoffet for at få den ønskede virkning eller mindsket effekt af den samme mængde af stoffet.
  • Optagethed af brugen af stoffet så andre interesser eller glæder reduceres eller opgives p.g.a brugen eller at en stor del af tiden bruges på aktiviteter der er nødvendige for at skaffe, indtage eller komme sig efter eftervirkninger af indtaget af stoffet.

Tobak, alkohol og stoffer skaber afhængighed, men også fx sukker, kaffe, sex og spil kan tage magten fra os i sådan en grad, at man kan kalde det afhængighed. 
Misbrug defineres af Vidensportalen på det sociale område som adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade.
Den juridiske definition af misbrug sætter lighedstegn mellem misbrug og ethvert forbrug af rusmidler, der er illegale i lovens forstand – som eksempelvis hash.

Afhængigt misbrug er derfor et forbrug af rusmidler, der afstedkommer rusmiddelrelaterede sociale problemer, samtidig med at der er opfyldt mindst tre kriterier for afhængighed.
Medafhængighed er en betegnelse for den psykologiske problematik, som præger mange mennesker, som er i nær berøring med ét eller flere mennesker med afhængighedsproblemer. Børn, hvis forældre har et misbrug, er særlig udsatte for at blive voksne medafhængige.