airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvad er Tidlig Indsats? 

Tidlig indsats overfor gravide familier (Tidlig Indsats) startede i 2007 som et projekt for gravide familier med særlig behov for støtte. Projektet skulle muliggøre, at familierne kunne få hjælp til at varetage deres børns behov mhp. at forebygge omsorgssvigt. Tidlig Indsats blev implementeret i alle landets kommuner frem til 2010 og forsatte sidenhen som nationalt program bygget op omkring en samarbejdsmodel med aktører fra sundhedsvæsen og kommunalt regi.

Formålet med Tidlig Indsats er at styrke familiernes forældreevne og forebygge omsorgssvigt samt de omfattende konsekvenser omsorgssvigt medfører for det enkelte barn, familien og samfundet.

Det tværfaglige samarbejde, der foregår i lokale indsatsgrupper, er centralt for arbejdet omkring familierne i Tidlig Indsats. Indsatsgrupperne består af fagprofessionelle, herunder jordemødre, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, familievejledere m.fl. Indsatsgruppen har til opgave at visitere familier til Tidlig Indsats, udarbejde handleplaner samt iværksætte relevante tilbud til familierne. Afhængigt at den individuelle indsatsgruppe afholdes tværfaglige møder 1-2 gange om måneden.

Inden for det sociale område udgør tilbuddene praktiske aspekter af hjælp, mens sundhedsvæsenet tilbyder en udvidet indsats under graviditeten og i barnets første to leveår.

Det er ambitionen, at alle indsatsgrupper tilknyttes en kommunal styregruppe af ledelsesrepræsentanter med beslutningskompetence fra hhv. sundhedsvæsen og socialforvaltning.

Styregruppen er ansvarlig for at sikre lokal, ledelsesmæssig opbakning til samt overordnet ledelse af indsatsgruppens arbejde, herunder at fremme det tværsektorielle samarbejde og sikre løbende dialog med Allorfik, Videncenter om Afhængighed.

Centralt for Tidlig Indsats er, at barnet er i centrum og at samarbejdet med familierne er præget af faglighed, åbenhed, tillid og gensidig respekt.

Familier bliver oftest henvist til Tidlig Indsats af jordemoder med baggrund i, at forældrene:

• Har problemer med hash, alkohol eller spil
• Er meget unge (13-17 år)
• Har begrænsede intellektuelle ressourcer
• Har andre børn anbragt uden for hjemmet
• Har oplevet omsorgssvigt og har følger deraf
• Har været udsat for seksuelt misbrug